طرح مردمی نمودن پرواربندی دام 15 رأسی


فلسفه ورود به طرح:


ایجاد اشتغال در روستاها و عدم مهاجرت روستائیان به شهرها

ضعف در اداره زنجیره کامل تولید دام سنگین

کاهش واردات گوشت قرمز و خروج ارز از کشور

کمبود نقدینگی واحد های پرواربندی روستایی و عدم توان

تامین سرمایه اولیه پرواربندی

 

اهداف طرح:

*افزایش تولید گوشت قرمز و تأمین بخشی از کمبود و جلوگیری از واردات بی رویه

*ایجاد اشتغال مولد در روستاهای مناطق کمترتوسعه یافته

ایجاد و راه اندازی 2100 واحد در سال 1396 و 1397

*اجرای الگوی اداره چرخه کامل تولید دام در کشور

*توسعه و راه اندازی بیش از 10000 واحد در سه سال آتی

*بهبود معیشت و اقتصاد بهره برداران روستاییضرورت اجرا:

          کمبود گوشت قرمز و واردات حدود 120 هزار تُن گوشت قرمز به کشور  

          وجود اماكن بلااستفاده در روستاها.      

          نبود اداره چرخه كامل توليد دام سنگين.      

          كمبود گوشت قرمز و خروج ارز از كشور.

دانش بنیان: 

پرورش دام نژادهای اصیل در مناطق روستایی، استفاده از پسماند در خوراک دام، آموزش شیوه نوین پرورش و الگوی تولید خوشه ای از مهمترین اقدامات بر پایه دانش روز است که سبب افزایش بهره وری می گردد.


 

وضع موجود طرح:


     مرحله آزمایشی 30 واحد پرواربندی گوساله در مناطق


محروم استان کشور به پایان رسیده و مرحله اول توسعه به میزان


2100 واحد در 26 استان در حال اجراست.


اثر بخشی طرح: 


ایجاد اشتغال مولد و ماندگاری روستائیان در کانون های

تولیدی و جلوگیری از مهاجرت

بهره برداری بهینه از سرمایه های ایجاد شده و منابع دامی

تامین بخشی از کمبود گوشت قرمز کشور و در صورت

امکان خود اتکائی

اجرای الگوی اداره زنجیره کامل تولید دام در کشور