پروژه تولید ماهی تیلاپیا
فلسفه ورود به طرح:

کاهش واردات سالانه بیش از ده هزار تن فیله تیلا پیا به کشور
بازار پسندی فیله ماهی تیلا پیا و زمینه مصرف سالانه بیش از بیست هزار تن در کشور بعلت استقبال بسیار زیاد مردم از این گونه عدم تولید ماهی تیلا پیا توسط مردم به دلیل ممانعت سازمان حفاظت محیط زیست و جذابیت واردات وجود دانش فنی و مرکز تحقیقات انحصاری این گونه (مولد سازی، تکثیر و پرورش) در بافق یزد


 

اهداف طرح:

*بُن بست شکنی در تولید انبوه و مقابله با رانت و واردات انحصاری این محصول

*افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور

*ایجاد اشتغال مولد و پایدار با استفاده از ظرفیتهای بالقوه استانهای کویری کشور

*تأمین پروتئین سفید


دانش بنیان:

این طرح با مشارکت مرکز تحقیقات شیلات کشور در حال انجام است.افزایش تولید در واحد سطح در شرایط گلخانه ای اولین بار در کشور و  شیوه پرورش این نوع ماهی در شرایط اقلیمی کویر و استفاده از آب های شور با مدیریت اصولی تولید بچه ماهی، تغذیه و بسته بندی و فروش متکی بر علوم و تکنولوژی روز شیلات است.وضع موجود طرح:

پس از تحویل یک هکتار زمین و تاسیسات موجود از موسسه تحقیقات شیلات و انعقاد قرارداد تولید آزمایشی 300 تن تیلا پیا در کشور ، کارگاه تجهیز  ، فعالیتهای عمرانی انجام ، استخرها آبگیری و بچه ماهی رها سازی شده و تولید در تاریخ 18 بهمن 96 رسما آغاز شده است.


اثر بخشی طرح: 

کاهش  واردات و خروج  ارز از کشور
بن بست شکنی در تولید انبوه و مقابله با رانت و واردات انحصاری این نوع ماهی
افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور
ایجاد اشتغال مولد و پایدار با استفاده از ظرفیتهای بالقوه استانهای کویری 
کاهش اثرات زیست محیطی، بن بست شکنی در تولید این نوع ماهی با رعایت استاندارهای مورد انتظار سازمان حفاظت محیط زیست و شیلات کشور در بافق یزد