•  

    پروژه سنتز بُز شیری از دونژاد سردسیری و گرمسیری

   

  اهداف طرح :

  *ماندگاری روستاییان در کانون های تولید

  *افزایش تولید شیر از 50 لیتر به 300 لیتر در یک دوره شیردهی

  *ایجاد مزارع الگوئی ترویجی در سیستم مزرعه ای و کاهش فشار بر مراتع

  *کمک به تعادل دام و مرتع

  *بهبود معیشت بهره برداران

  *حفظ ذخایر ژنتیکی دام سبک کشور


فلسفه ورود به طرح:


ضرورت اصلاح نژاد هماهنگ با اقلیم خشک در ایران و مقاوم بودن بز در شرایط آب و هوایی کشور
پایین بودن رکورد تولید شیر بزهای بومی (حدود 50 لیتر در یک دوره شیردهی)
درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای همکاری در اجرای طرح (موسسه تحقیقات علوم دامی کشور)
نبود نژاد های اصلاح شده و یا نژادهایی که با شرایط کشور تطابق داشته باشد و دارای تولید اقتصادی باشد.
جایگزینی مواد ژنی داخلی بجای واردات آن از خارج


دانش بنیان:

این طرح با مشارکت موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در حال اجرا بوده که از طریق تلاقی نژادهای خارجی سانن و آلپاین با صفت شیردهی بالا با نژاد مهابادی ایرانی، نتایج حاصل از تلاقی دارای بازدهی شیر بالاتری در مقایسه با نژاد بومی تولید خواهد کرد که جهت پرورش بین دامداران توزیع خواهد شد.وضع موجود طرح:


 این طرح از سال 1395 با تعداد 700 راس بز مهابادی با مشارکت موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در کرج به اجرا درآمده و در حال حاضر پروژه با  1500 راس بز فعالیت میکند.


اثر بخشی طرح:


اصلاح نژاد بز در کشور
افزایش رکورد تولید شیر هر دوره از حدود 50 لیتر در بز بومی به حدود 300 لیتر در نژاد جدید و تولید فرآوردههای لبنی با ارزش افزوده بیشتر
ایجاد مزارع الگوئی ترویجی در سیستم مزرعه ای و کاهش فشار بر مراتع
ایجاد اشتغال مولد و افزایش درآمد روستائیان و کمک به ماندگاری آنها در کانون های تولید