برنامه آمريكا براي وابسته‌سازي جهان از طريق تراريخته/قانون برچسب زني محصولات تراريخته اجرا نمي‌شود

تاريخ : 1399/07/12

خلاصه :

آمريكا با هدف تسلط بر كالري و انرژي دنيا مي خواهد مالكيت بذرها را در اختيار بگيرد و تمام كشورها را وابسته خود سازد در اين ميان كشورهايي از جمله ايران نبايد در اين تله بيفتند.